Základní vzdělání pro děti a základy vzdělání a střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami...

Více zde

Základní škola praktická Lysá nad Labem

Základní škola praktická

V Základní škole praktické se vzdělávají žáci, kteří by se nemohli úspěšně vzdělávat v běžné základní škole. Vzdělávání probíhá za pomoci podpůrných opatření podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "KROK ZA KROKEM", který je zpracovaný podle RVP ZV část D, oddíl č. 8. - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Základní škola speciální

V rámci Základní školy speciální se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v širokém spektru středně těžkého, těžkého až hlubokého mentálního postižení. Snažíme se žákům dát co nejlepší možný základ k samostatnosti do budoucího života. Zaměřujeme se na výchovnou a vzdělávací činnost, která u žáků prohlubuje elementární vědomosti, dovednosti a vytváření návyků, které jsou důležité pro uplatnění v praktickém životě.

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Žáci se zde vzdělávají podle školního vzdělávacího programu "JDU S KŮŽÍ NA TRH PRÁCE", který je zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola dvouletá.

Školní družina

Součástí Základní školy praktické v Lysé nad Labem je i školní družina, která se nachází v přízemí modrého pavilonu "G". Ranní činnost školní družiny probíhá od 6:45 do 7:30. Poté se žáci pod dohledem pedagogických pracovníků přesouvají do svých tříd, kde si je přebírají před začátkem vyučování jejich vyučující. Po skončení vyučování jsou žáci předání vychovatelce školní družiny, se kterou odcházejí na oběd. Poté je k dispozici odpolední družina, od 11:35 do 15:30 hodin. Školní družina se o děti postará v době, kdy rodiče nemohou, ale zároveň je vede k tomu, jak smysluplně využívat volný čas. Díky příjemnému prostředí a rodinné atmosféře se děti mohou v klidu rozvíjet a díky pestré škále různorodých činností prohlubovat své schopnosti.

Naše škola poskytuje

3

   
Praktické vzdělání

   

Poskytujeme střední vzdělání žákům se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy.

1

   
Speciální vzdělání

   

Zaměřujeme se na vzdělání žáků s takovou úrovní rozumových schopností, která jim neumožňuje prospívat na klasické základní škole. Díky vhodnému přístupu a metodám se snažíme o dosažení maximální možné míry samostatnosti.

2

   
Školní družinu

   

Součástí naší školy je také družina, jejíž provoz se přizpůsobuje požadavkům rodičů i jejich dětí. Děti zde mohou pobývat před zahájením výuky i po jejím skončení. Během této doby se jim věnují kvalifikované vychovatelky a asistentky pedagoga a děti se učí smysluplně využívat svůj volný čas.